Obchodní podmínky pro projekt Turistická mapa katastru obce

Smluvní podmínky firmy SHOCart, spol. s. r. o. pro projekt Turistická mapa katastru obce

 

Obsah prezentace

Objednatel si objednává turistickou mapu katastru obce vydávané společností SHOCart, spol. s. r. o. v souladu s platným ceníkem dodavatele. V mapové části bude vyznačená poloha objednatele bodem a názvem standardním pro značkový klíč map SHOCart, spol. s. r. o. Na informační straně si dodavatel vyhrazuje právo umístit prezentaci objednatele na konkrétní straně či konkrétním místě výrobku v souladu s celkovou pevně stanovenou koncepcí mapy. Prezentaci zhotoví dodavatel v souladu s koncepcí a designem výrobku, formou textu, piktogramů a fotografií, a nikoliv formou grafickou (bannerové reklamy), pokud nebude předem dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje dodat všechny informační a grafické podklady nezbytné k realizaci prezentace v termínu a v kvalitě požadované dodavatelem. Dodavatel má právo odmítnout nekvalitní grafický podklad nebo podklad odporující koncepci a designu výrobku bez jakékoliv náhrady. Dodavatel je oprávněný podrobit text dodaný objednatelem redakční a jazykové úpravě. Dodavatel nevyjadřuje zveřejněním prezentace svůj souhlas nebo podporu jakýmkoliv službám, výkonům nebo výrobkům. Objednatel odpovídá za pravdivost a aktuálnost informací uvedených v textu inzerátu.


Objednatel výslovně prohlašuje, že je autorem poskytovaných fotografií, má k těmto fotografiím zajištěno autorské právo nebo souhlas autora s užitím fotografií v rámci projektu. Objednatel je povinen na vyžádání dodavatele předložit prohlášení autora fotografií nebo licenční smlouvu k oprávnění objednatele nakládat s fotografiemi a zveřejnit je v rámci prezentace. Objednatel dále prohlašuje, že ručí za celý obsah své prezentace včetně všech fotografií a grafických podkladů, které sice přímo neposkytl dodavateli, ale tyto fotografie a podklady byly staženy dodavatelem z oficiálního webu objednatele a použity dodavatelem. Objednatel výslovně souhlasí, že dodavatel je oprávněn si stáhnout a použít z tohoto webu objednatele fotografie a grafické podklady, pokud objednatel nedodal v termínu dle objednávky a dohody tyto fotografie a podklady dodavateli. Pokud objednatel způsobí neoprávněný zásah do autorských práv třetích osob, tak se objednatel zavazuje, že zjedná sám nápravu a uhradí případné veškeré náklady s tím spojené jako zaplacení náhrady škody dodavateli a dotčeným třetím osobám, včetně úhrady všech nákladů soudního řízení apod.

 

Za účelem další propagace objednatele, tento výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu prezentace na webových stránkách a sociálních sítích přímo souvisejících s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje žádné záruky na funkčnost, dostupnost a spolehlivost online služeb, pokud jsou součástí objednávky, což bere objednatel na vědomí a výslovně s tím souhlasí. Online služby jsou poskytovány dodavatelem ve stavu, v jakém se nyní nachází. Objednatel může na formuláři objednávky poskytnout souhlas s tím, aby mu dodavatel zasílal na jeho e-mailovou adresu informace o průběhu výroby projektu, stejně jako reklamní informace týkající se jiných výrobků a služeb. Tento souhlas může kdykoliv odvolat formou e-mailu.

 

Platební podmínky

Na základě podpisu objednávky, resp. uzavření telefonické nebo e-mailové objednávky zašle dodavatel objednateli poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě zálohovou fakturu na dohodnutou částku se 14denní splatností. Po zaplacení zálohy zašle dodavatel objednateli poštou nebo elektronicky řádný daňový doklad na přijatou platbu. Po vydání výrobku zašle dodavatel objednateli objednaný počet kusů výrobků společně s fakturou na zbývající částku, která bude zaplacena ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu. V případě nezaplacení v uvedeném termínu bude objednateli účtováno smluvní penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

 

Korektury

Před tiskem výrobku zašle dodavatel objednateli grafický návrh prezentace elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě pochybností se má za to, že grafický návrh byl doručený v pracovní den následující po dni jeho odeslání dodavatelem. Objednatel má právo změny informačních údajů v textu prezentace nebo v grafice do termínu uzávěrky korektur určeného dodavatelem. Dvě změny v grafickém návrhu jsou zdarma, každá další je zpoplatněná částkou 900,- Kč bez DPH. Objednatel zašle do termínu uzávěrky korektur souhlas s obsahem a formou prezentace, příp. písemné připomínky ke korektuře. Pokud objednatel termín uzávěrky korektur nedodrží, nemusí dodavatel právo korektury akceptovat a za schválený se bude považovat původně zaslaný grafický návrh prezentace. Objednatel bere na vědomí, že mapová část je realizovaná společností SHOCart, spol. s. r. o. a jím navrhované změny v samotné mapě můžou, ale také nemusí být společností SHOCart, spol. s. r. o. akceptovány, a to i bez udání důvodu.

 

Storno podmínky

Objednatel má právo stornovat bezplatně tuto objednávku do 5 kalendářních dnů ode dne jejího podpisu, a to písemnou formou. Po tomto termínu je objednatel oprávněný stornovat objednávku, pokud oznámí dodavateli tuto skutečnost písemně nejpozději do dne zaslání grafického návrhu příslušného výrobku ze strany dodavatele. V případě storna objednávky se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednávky. Po termínu zaslání grafického návrhu je storno objednávky možné pouze se storno poplatkem ve výši 80 % z ceny objednávky. Po uzávěrce korektur není storno objednávky již možné. Storno poplatek zaplatí objednatel do 14 dnů od odstoupení na účet dodavatele uvedený ve smlouvě, v opačném případě nebude dodavatel storno akceptovat. Pokud objednatel poruší ustanovení této smlouvy, má dodavatel právo písemně odstoupit od smlouvy. Dodavatel má právo od objednávky odstoupit v případě, že objednavatel nedodá potřebné podklady, nekomunikuje při korekturách nebo neuhradí zálohovou fakturu do termínu splatnosti. V tomto případě po odstoupení se objednavatel zavazuje dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny objednávky.

 

Dodací podmínky

Hotový výrobek dodá dodavatel na adresu uvedenou v objednávce. Náklady na dodání výrobku s výjimkou dodatečných objednávek nese dodavatel, pokud není uvedeno v nabídce jinak. Pokud se nepodaří doručit výrobek objednateli z důvodu jeho nepřítomnosti, nebo nepřevzetí zásilky, nese náklady na opětovné doručení výrobku objednatel. V případě, že objednatel odmítne výrobek převzít, nemá tato skutečnost vliv na splatnost faktury. V tomto případě vzniká dodavateli nárok na vyúčtování skladného ve výši 10 % z celkové ceny objednávky za každý započatý měsíc skladování. Vlastnické právo k výrobku přechází na objednatele až po zaplacení kupní ceny výrobku. Dodavatel není v prodlení v případech vyšší moci. Za vyšší moc se považují případy nepřekonatelné síly, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit strany, např. výjimečný stav, mobilizace, válka, živelné pohromy, jakož i následky těchto jevů.


Záruky a reklamace

Objednatel je oprávněný uplatnit případnou reklamaci prezentace pouze tehdy, když potvrdí přijetí grafického návrhu nebo ho opraví v termínu určeném dodavatelem a vrátí ho prokazatelně zpět dodavateli. Povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky se nevztahují na: - škody na dodaných výrobcích, které podléhají v důsledku používání opotřebení nebo opotřebení v důsledku vnějších vlivů-vady instalačních, montážních prací a oprav na výrobcích realizovaných objednatelem a třetími osobami-nerespektování dodaného návodu na obsluhu-vyblednutí barev v důsledku klimatických vlivů-mechanické poškození výrobku.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost SHOCart, spol. s. r. o, jako prodávající spravuje a zpracovává osobní údaje, které vzniknou na základě smluvního vztahu nebo vzájemné komunikace. Společnost SHOCart, spol. s. r. o. je provozovatelem informačního systému osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“). Zásady o zpracování a ochraně osobních údajů společnosti SHOCart, spol. s. r. o. naleznete na webové adrese: https://www.shocart.cz/obchodni-podminky/.V Zádveřicích 11. 8. 2023

 

 

Zpět do obchodu